Få - nærmest ingen - fisk og ufattelige mængder af krabber illustrerer det økologiske sammenbrud i Vejle Fjord, som skyldes, at der gennem årtier er tilført alt for store mængder af næringssalte til fjorden.

Det flerårige projekt ”Sund Vejle Fjord ” som startede den 1. januar med et budget på 28. mio fra bl.a. Velux Fonden og Vejle Kommune er et ambitiøst projekt, som skal forsøge at forbedre miljøtilstanden i Vejle Fjord.

Som led i projektet skal der udplantes ålegræs og anlægges muslingebanker i fjorden, og for at beskytte ålegræsset skal der etableres stenrev og opfiskes krabber.

Blåmuslinger: Efter befrugtning af æg og sæd i vandet, føres muslingelarven afsted i vandmassen som dyreplankton og æder planteplankton. Muslingelarven finder dernæst et godt substrat, hvor den sætter sig, Disse små muslinger indsamles og dyrkes i “strømper” på liner, muslingerne vokser sig til store klumper af muslinger, æder sig nu så store og tunge i plante- og dyreplankton, at de blot kan lægges på udvalgte steder i på fjordens bund. Håbet er at de vil udvikle sig til levedygtige banker. Omkring muslingebanken bliver vandet så klart pga. planktonreduktionen at lysmængden til bunden bliver god nok til ålegræs.

Ålegræs plantes ud manuelt, skal give mere ilt ved bunden vha. fotosyntesen, og skal give levesteder for fisk mm. og alle de smådyr, der indgår i mere stabile fødenet.

Stenene, der lægges i rev, skal give mere rolige strømforhold, således at ålegræsset ikke rives op og vil også give levesteder og vækst og opvækststeder for både fisk, smådyr og tang.

Krabberne skal indfanges i tegner, en for bunden skånsom indfangnings metode. Antallet af krabber skal reduceres, da de skader opvæksten af ålegræsset i den indledende fase

 

Et kommende "hotspot" i Vejle Fjord. Grøn: udplantet ålegræs, Blå: udlagte blåmuslinger, Lys: barriere-stenrev. Indenfor den røde linje opfiskes krabber.

 

Et meget spændende projekt, hvor en tilstand med en naturlig stor biodiversitet måske kan nåes langt tidligere end den ville have indfundet sig, hvis vi blot skulle have ventet på de rette næringsstofforhold i fjordens vand og bund.

 Du kan se 4 små videoer om Vejle Sund Fjord her:

Om projektet generelt, om ålegræs, om muslingeforsøg og om krabber og projektet .