Vår-kobjælde 

Vår-kobjælde på Randbøl Hede den 24. april 2016

 

 

Priklæbet gøgeurt

Den 7. juli 2015 gik Ole Jespersen og Westy Esbensen, DN, en tur i Sellerup Enge for at kigge på de meget sent blomstrende gøgeurter, som blev fundet året før. Det viste sig at være priklæbet gøgeurt. I et lille kær fandt vi 9 eksemplarer, og på en tilstødende brakmark var der flere og desuden mange krydsninger mellem maj-gøgeurt og priklæbet gøgeurt.
Priklæbet gøgeurt blev første gang erkendt i Danmark ved Farsø i 1977. Siden er den blevet påvist på en snes andre lokaliteter, de fleste omkring København og i Nordjylland. Priklæbet gøgeurt er på rødlisten over truede arter. Den er desuden, som alle orkideer, fredet.
Lokaliteten er et værdifuldt naturområde, og dermed en af de lokaliteter, som skal overvåges af kommunen i de kommende år.

 

 

 

Klokke-Ensian

Den temporære sø i Ringive Plantage,  8 august 2014

 

Mose ved Båstlund  9 august 2014

 

Vedvarende Måneskulpe

Grejsdalen,  23 maj 2014

Vedvarende Måneskulpe findes vildt i Danmark i Døndalen på Bornholm og i Grejsdalen. Den 23.maj 2014 blev den fundet på en ny (den 2.) lokalitet i Grejsdalen

 

 

Orkideer

Der er kendt 47 arter og underarter af orkideer i Danmark. Mange af arterne er uanselige og mange er fåtallige og truede, især af tilgroning af overdrev og enge og af luftbåret kvælstof.

 

Koralrod

Koralrod, Kulsølejren  2. juni 2013

Koralrod vokser i gamle fugtige pilekrat. Den er kendt fra et pilekrat nær Odderbæks udløb. I 2012 blev den desuden fundet i et stort pilekrat ved Kulsølejren. Den kendes fra 22 lokaliteter i Danmark.

 

Hvid sækspore

Hvid sækspore, Overdrev nær Egtved, 13. juni 2012.


Hvid sækspore er kritisk truet i Danmark. I 2012 blev den blot fundet 3 steder i Danmark.

Tætblomstret hullæbe

Tætblomstret hullæbe, Højgård Skov, 27. august 2012


Tætblomstret hullæbe findes kun i Østjylland og enkelte steder på Fyn og Sjælland. Den blev sidst fundet i Grejsdalen i 1951. Efter mange års eftersøgning blev den genfundet i både Grejs Skohullæbe fv og Højgård Skov i 2012.
 

Maj-Gøgeurt

Maj-gøgeurt, Fløjstrup Bæk


Maj-gøgeurt er gået meget tilbage, men den findes endnu hist og her på enge i Vejle Kommune

 

Skov-gøgelilje

Skov-gøgelilje. Overdrev ved Tågelund


Skov-gøgelilje findes enkelte steder på overdrev i Vejle Kommune

 

 

Cypres-Ulvefod

Cypres-ulvefod, Randbøl Hede, 4.oktober 2008


Cypres-ulvefod er en sjælden plante. Den er på den danske rødliste over truede og sårbare planter. Arten blev sidst set på Randbøl Hede i 1970, men den blev genopdaget i foråret 2008 i et område, hvor lyngtørven blev afskrællet i 1994.

 

 

 

Engblomme

Engblomme på eng ved Fløjstrup Bæk den 2. juni 2010.

 

 

Almindelig bjørneklo

Almindelig bjørneklo og Gederams ved Hørup Bæk ved Saksmosevej den 6. juli 2009

 

 

Engnellikerod

Eng-nellikerod ved Brandbjerg Sønderskov den 6. juni 2009.

 

 

Almindelig mælkeurt

Almindelig mælkeurt på overdrevet ved Hestedamshoved den 7. juni 2009.