Hærvejsmotorvej Billund-Give

Vi står i en klima- og biodiversitetskrise, hvilket dog ikke har forhindret flertallet af politikere ved infra­stru­k­tur­forhandlingerne i at blive enige om anlæg af flere nye motorveje rundt om i landet. Det rimer utroligt dår­ligt med øn­sket i samfundet om mere natur, større sammenhængende naturområder og større bio­diversitet. Hvad angår Hærvejsmotorvejen blev der indgået forlig om anlæg af to stræk­nin­ger, nemlig Bil­lund-Give (ca. 15 km) og Bording-Løvel (ca. 47 km).  Etablering af strækningerne vil bl.a. medføre, at smuk­ke landskaber skæmmes, herunder flere ådale, at levesteder for dyr forringes eller ødelægges, og at ku­l­tur­mil­j­ø­er og kultur­arvs­arealer påvirkes. Mennesker inden for et stort samlet a­real i en korridor omkring en ny motorvej vil, uanset linjeføring, generes af vedvarende vejstøj, og oplevelsen af natur og landskaber vil kraftigt for­rin­ges.    

 

Motorvejen Give-Billund forløber for en stor del i Vejle kommune. Prisen for vejen er angivet til 1989 mil­li­o­ner kr., altså meget tæt på 2 milliarder.

 

Motorvejen vil blive ført over Omme Å på en ny dalbro. Der går allerede en 300 m lang bro over åen. Broer o­ver ådale tillader, at dyr kan passere under dem, men er og bliver skæmmende fremmed­e­le­men­ter i å­dals­landskaberne. Omme Å er omgivet af værdifulde eng- og mosearealer og betegnes i VVM-rapporten for en ny midtjysk motorvej som et ”yderst potentielt” levested for birkemus, der er et af Danmarks sjældneste pattedyr og strengt be­skyt­tet ifølge EU-lov­givningen. Også Lindeballe Bæk krydses af motorvejen.

 

Den meget værdifulde lokalitet Båstlund Krat består af et hedeareal og et egekrat. Motorvejen går gennem hedearealet, der rummer en høj botanisk artsdiversitet, og hvor bl.a. rødlistede svampearter og den rød­li­ste­de dagsommerfugl bølleblåfugl er registreret. Syd for heden ligger det særdeles bevaringsværdige ege­krat med gamle flerstammede vinterege. Motorvejen vil tangere egekrattet.

 

Strækningen Billund-Give udgør en del af linjeføringen vest om Billund, benævnt V1 i VVM-rapporten. De øvrige undersøgte linjeføringer, hhv. vest (V2 og V3) og øst om Billund (Ø1 og Ø2 samt Vandel Øst) opgives. Et eksempel på et meget værdifuldt naturområde, der ville være blevet kraftigt forringet ved en østlig linjeføring, er den ådal i Elslejergård Plantage, vest for Egtved, som Tågelund Bæk løber gennem. Vejen ville være blevet ført over ådalen på en 295 m lang og 15,5 m høj bro. Tågelund Bæk betegnes i VVM-un­der­sø­gel­sens miljø­kon­se­kvensrapport som en ”su­per vandløbsstrækning”. Ådalen, som Tågelund Bæk gennem­skæ­rer, be­skr­i­ves som intakt, og den in­de­hol­der flere naturlokaliteter af høj værdi, herunder en mose, der beskri­ves som en intakt og ene­stå­en­de mosaik af kildevæld og rigkær og ka­rak­te­ri­se­res som den mest vær­di­fulde bo­taniske loka­li­tet, der indgår i VVM-undersøgelsen. Ådalen udgør desuden et godt fou­ra­ge­rings­om­råde for flere forskellige flagermusarter. I rap­­porten ”Kortlægning af Birkemus” står, at ådalen er helt op­timal for bir­kemus, med mosearealer i selve dalen og hedearealer på den sydvendte skråning.

 

Ved et forløb af motorvejen øst om Billund ville Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage være blevet passeret i en afstand af ca. 1 km, og vejen ville være blevet ført gennem Hestedalen. Flere andre områder i Vejle kom­mu­ne end de nævnte undgår nu glædeligvis også påvirkningerne fra en motorvej!