Rørbæk Sø er fredet


Lige siden den første naturfredningslov trådte i kraft i 1917, har fredninger været et centralt værktøj i naturbeskyttelsen. Fredninger er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af flora og fauna, landskaber, kulturspor, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. En fredning kan måske lugte af hengemte mølkugler og gammelt støv, men i praksis er en fredning en moderne og målrettet indsats mod kortsigtet politik, grådighed og uvidenhed. Fredninger sikrer de fremtidige generationer skønne landskaber, vild natur og adgang i det åbne land.
I dag er ca. 5 % af det danske landareal fredet, og dette svarer også nogenlunde til det fredede areal i Vejle Kommune, hvor således ca. 50 km2 af kommunens 1000 km2 er fredet.
Der er i Vejle Kommune i alt 17 større eller mindre landskabsfredninger. Herudover er alle vore landsbykirker omgivet af en såkaldt Exner fredning, der skal sikre indsigt til kirkerne. I Jelling er monumentområdet fredet.
Den mest eksotiske fredning i kommunen er vel nok fredningen af taks bevoksningerne i Munkebjerg skovene. Denne fredning er fra 1933. I 2009 ønskede en botanisk have i Edingburgh frø og stiklinger fra 30 udvalgte træer. DN anbefalede en dispensation, og fredningsnævnet gav denne, så nu er den skotske natur beriget med takstræer fra Munkebjerg skovene.
Den ældste fredning i Vejle Kommune er fredningen af Lerbæk Skov, der er fra 1929. Den nyeste fredning i kommunen grænser næsten op til denne fredning og er fredningen af landskab ved Grejs Ådal, hvor ca. 35 ha i 2007 blev fredet
På hjemmesiden Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk  kan man finde en masse oplysninger om Danmarks arealer. Alle de fredede områder er tydelig markeret, og med et enkelt klik kan man finde den specifikke fredningsbestemmelse, der gælder for den enkelte fredning.
Nye fredningssager kan rejses af kommunerne, staten og DN. DN er den eneste private forening, der kan rejse en fredningssag.
Fredningsnævnene er myndighed for de fredede områder. Der er i alt 13 fredningsnævn i Danmark, og Vejle Kommune dækkes af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del. Fredningsnævnet har 3 medlemmer, hvor formanden er en dommer. De to andre medlemmer er henholdsvis et medlem udpeget af ministeren og et medlem udpeget af kommunen.
Fredningsnævnene behandler forslag om nye fredninger og de talrige ansøgninger om dispensationer fra fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnene kan dispenseres fra en fredning, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.
DN er høringsberettiget i alle sager vedrørende de fredede områder. Sagerne gennemgås nøje, og kun hvis det ansøgte ikke strider mod fredningsbestemmelserne, anbefaler vi fredningsnævnet at meddele en dispensation.
Kommunerne er tilsynsmyndighed for de fredede områder og skal føre tilsyn med, at fredningsbestemmelserne bliver overholdt på alle de fredede områder i kommunen. Dog ikke på de områder, der ejes af staten. Her fører staten selv tilsyn.
Over halvdelen af de fredningssager DN rejser i dag, sker i nært samarbejde med den pågældende kommune og/eller Miljø- og Fødevare ministeriet.
DN er naturens stemme overfor kortsigtede planer og private økonomiske interesser. Og er argumenterne i orden, så gennemføres fredningssagen til glæde for Danmark, naturen og vores fælles interesser.


Vil du vide mere om fredninger?