DN Vejle har med interesse gennemlæst den foreløbige Mobilitetsplan 2018 – 2030 og den tilhørende baggrundsrapport.

 

DN Vejle havde sammen med Cyklistforbundet i Vejle samt Stigruppen på Uhrhøj og Hover på et dialogmøde med Vejle Kommune den 30.4.2018 lejlighed til at kommentere mobilitetsplanen. Der var dog til dette dialogmøde begrænset tid til at kommentere planen, da projektchef Paw Bro Larsen brugte uforholdsmæssig meget tid på at fremlægge planen, der allerede var fremsendt til mødedeltagerne i god tid inden mødet.

 I den foreløbige plan pointeres det, at planen dækker Vejle by, der består af midtby og de tilgrænsende bydele, indfaldsveje og motorvejstilslutninger.

 Selv om planen har mange gode hensigtserklæringer for fodgængere, cyklister og offentlig transport, vil en realisering af planen medføre, at langt størsteparten af de økonomiske midler vil blive brugt til at bedre fremkommeligheden for endnu flere biler.

 Planen forholder sig overhovedet ikke til det faktum, at en stigende del af den allerede alt for store CO2 emission kommer fra trafiksektoren. Den skal reduceres signifikant, hvis vi skal undgå voldsomme klimaforandringer, og Vejle Kommune må medtænke denne problematik i forbindelse med en mobilitetsplan. Intet sted i den foreløbige mobilitetsplan er CO2 emission nævnt, hvilket burde være en selvfølge i 2018.

 I planen beskrives den nye Ring 3, der skal understøtte væksten i Vejle ved at bedre mobiliteten. Midtbyen skal udvides og de nuværende Ring 1 og Ring 2 skal aflastes.

 På nuværende tidspunkt er kun den østlige del (E45) og den sydlige del (Grønlandsvej, Koldingvej, Damhaven og Bredstenvej) etableret. Der er specielt fra  E45 en betydelig støjforurening i hele dens forløb, som en del af Ring 3. Diverse støjafskærmninger har ikke kunnet reducere den støjforurening væsentligt. Da trafikmængden fortsat stiger, opleves støjforureningen som stigende. F.eks. er både Vinding, Mølholm og Nørremarken påvirket af støjen fra E45, og støjen fra motorvejen kan også høres fra boligområder længere væk.

 En realisering af det nordvestlige forløb af Ring 3 vil betyde at endnu flere bolig- og naturområder vil blive støjforurenede. Der planlægges en 2 sporet vej med en hastighedsbegrænsning på 80 km/time.

 DN Vejle vil stærkt anbefale, at hastigheden på den nordvestlige del af Ring 3 begrænses til max 60 km/time for at reducere støjen fra vejen.

I VVM-redegørelsen fra 2008 påpeges det, at Forbindelsesvejen vurderes at medføre en øget lyspåvirkning, da vejen føres gennem et område, som i dag er uforstyrret af kunstigt lys. Lyspåvirkningen vil stamme fra to primære lyskilder. Den ene er belysning af rundkørsler ved Vardevej og Jellingvej. Den anden lyskilde er lys fra bilerne. VVM-redegørelsen forudsatte, at der ikke opsættes belysning langs selve vejen.

DN Vejle appellerer til, at Forbindelsesvejen, såfremt den etableres, ikke bliver belyst.

 Ved alle undersøgelser af, hvorfor mennesker vælger at bosætte sig i og omkring Vejle, nævnes naturområderne omkring og tæt på Vejle som den væsentligste begrundelse.

 Det er derfor bydende nødvendigt, at naturområderne, herunder den bynære natur, ikke ødelægges med støjforurening af den nye Ring 3. En af forudsætningerne for det gode liv for befolkningen i Vejle er, at der er en umiddelbar mulighed for at komme ud i et naturområde, der ikke er forurenet med vejstøj.

 I VVM – redegørelsen for Forbindelsesvej vest om Uhre udarbejdet af Rambøll og Møller & Grønborg i samarbejde med Vejle Kommune i 2008 anføres det på side 8 under ”Rekreative interesser”: ”Uhre Skov er udpeget som frilufts- og udflugtsområde. Området anvendes dog i dag ikke i særlig grad som rekreativt udflugtsmål. Det forventes derfor ikke, at etablering af en forbindelsesvej vil påvirke de rekreative aktiviteter i skoven. Tværtimod vil der med etablering af en forbindelsesvej blive skabt muligheder for en øget tilgængelighed til de rekreative. Trafikstøj vil kunne høres i dele af skovarealerne, hvilket således vil have en mindre betydning for de rekreative værdier. Dette er gældende for både de vestlige og østlige linjeforslag.”

 Da ovennævnte VVM – redegørelse blev udarbejdet i 2008 var Uhre Skov en privat skov, og da der ikke var stier i skoven, var der ingen adgang for offentligheden til skoven. I mellemtiden har Vejle Kommune erhvervet et større areal af skoven, hvorfor der nu er fri fladefærdsel for offentligheden i skoven. Samtidig har Stigruppen Hover-Uhrhøj med tilskud fra Vejle Kommunes stipulje etableret et fint stinet til og omkring Lille Høgsholt Bæk. Dette område har fået en meget stor rekreativ betydning for områdets beboere efter, at en del af området er blevet kommunal ejendom og der er etableret stier. Her er fredeligt, og der er helt stille uden forstyrrende vejstøj. De stejle skrænter ned mod Lille Høgsholt Bæk er, ligesom Vejle Ådal, formet af istidens smeltevand. Fra bakketoppen på bækkens østlige side kigger man ud over mange forskellige træarter, og det forekommer som at se urskovens trækroner i fugleperspektiv.

 Vejle Kommune meddelte 16. februar 2009 VVM-tilladelse for etablering af forbindelsesvej vest om Uhre. Tilladelsen var betinget af, at vejanlægget blev udført i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 51, som Vejle Kommune vedtog den 29. januar 2009. VVM-tilladelsen bortfaldte, hvis den ikke blev udnyttet inden 3 år efter, at den blev meddelt.

 Vejle Kommune besluttede således på baggrund i VVM-redegørelsen at udpege linjeføring Øst C som hovedforslag til en forbindelsesvej mellem adgangsvejen til Vejle Deponi og Jellingvej.

 Denne linjeføring er stadig i spil. Det er DN´s opfattelse, at denne linjeføring vil være ødelæggende for det meget fine stille rekreative naturområde omkring Lille Høgsholt Bæk, idet linjeføringen, som en del af sit forløb, vil være placeret på den østlige skråning ned mod bækken medførende en betydelig støjforurening af naturområdet.

 DN Vejle anser fortsat linjeføringen Øst A for den bedste ud fra et samlet naturmæssigt og landskabeligt synspunkt. Denne linjeføring har i hele sin længde færrest naturmæssige konsekvenser, og herudover blev den for 10 år siden beskrevet som værende ca. 25 mio. kr. billigere end linjeføring Øst C.

 Øst A vil som en del af sit forløb gennemskære en græsbevokset slugt, der ligger lavere end den højeste del af Lille Høgsholt Bæks østlige skråning, der vil være en barriere for støjen fra trafikken på Øst A.

 Den maksimale stigning på denne vejstrækning er i VVM-redegørelsen angivet som

82 o/oo. Hvis Vejle Kommune mener, at denne stigning er kritisk for trafikken, vil en nedgravning af vejen sydvest og vest for Planetbyen kunne nedsætte den maksimale stigning af vejen. Samtidig vil støjen fra vejen både mod naturområdet mod sydvest og vest, og Planetbyen mod øst nedsættes.

 Siden VVM-redegørelsen blev fremlagt i 2008 er der sket en masse. Bl. a. er Bøgebillen og Birkemusen, der begge er Bilag IV arter fundet i området, og privat ikke tilgængelig skov er ændret til kommunal skov. I 2008 regnede man med en trafikmængde på ca. 3.500 køretøjer i døgnet på forbindelsesvejen. Til dialogmødet den 30.4.2018 nævnte Vejle Kommune tallet 10.000 køretøjer i døgnet, når hele Ring 3 er etableret.

 Såfremt Vejle Kommune afsætter midler til vejen i Budget 2019 og agter at fortsætte med anlægsarbejder uden nye høringsprocesser, vil DN Vejle anmode om en ny VVM-tilladelse.

 Inden for de første 3 år, 2009 – 2012, var der ikke kontinuerligt arbejde med byggeri af forbindelsesvejen. Der blev udelukkende fyldt jord på et sumpet område, hvor vejen fra deponiet til Vardevej skulle gå.

 

Bro over Grejsdalen

Etablering af en bro over Grejsdalen er problematisk ud fra et landskabeligt synspunkt, hvorimod den ikke nødvendigvis vil være ødelæggende for naturværdierne.

Men den vigtigste negative effekt vil være vejstøjen fra broen, der vil kunne høres viden om, når op til 10.000 køretøjer i døgnet passerer hen over broen.

 

Stier

DN Vejle bifalder, at både stinettet for gående og cyklende udbygges i Mobilitetsplanen. Men vi vil appellere til, at rekreative naturstier ikke omdannes til asfalterede stier, samt at man er yderst tilbageholdende med belysning på stinettet. Vejle Kommune vil kunne hente meget fin inspiration fra Københavns Kommune, der har etableret en fin cykelsti gennem Amager Fælled, hvor belysningen af stien begrænser sig til diskrete små lysende stjerner i asfalten.

 En cykelsti på tværs af fjorden langs E45 er en spændene, men bekostelig affære, og DN Vejle vil anbefale, at de økonomiske midler anvendes på forbedring og udbygning af cykelstierne i og omkring Vejle og også andre steder i kommunen.

 Helt specifikt i mobilitetsplanen er nævnt, at man vil undersøge muligheden for etablering af en ny stiforbindelse fra Storager-stisystemet til Højstrupvej.

DN Vejle vil gerne gøre opmærksom på, at der allerede er en stiforbindelse fra Højstrupvej og op til stien syd for Skovager og langs Panorama-skoven, samt til stien langs den nordlige begrænsning af det fine overdrev, der ejes af grundejerforeningen for Bredballe Villapark, og hvorfra der er let adgang til cykel- og gangstien langs Storager.

 Derimod mangler der voldsomt en cykelsti fra Bredballe langs Tirsbækvej. For beboere i en stor del af Villaparken er Tirsbækvej den naturlige adgangsvej til grusvejen, der fører under jernbanen ned forbi Tirsbæk Gods og videre til skoven og stranden. Arealerne omkring Tirsbæk Gods er fredede, og fredningen sikrer, at offentligheden må færdes overalt på stierne til fods eller på cykel.

Biltrafikken på Tirsbækvej er steget stærkt både fordi vejen bruges som en smutvej mellem Juelsmindevejen og Bredballe/Vejle, men også fordi vejbanen på det lige stykke mellem Bredballe og det skarpe sving ved jernbaneviadukten flere gange i de senere år er blevet gjort bredere, og vejen dermed tilskynder til at sætte farten op. En cykelsti på denne strækning vil være befordrende for at langt flere fra Bredballeområdet vil hoppe på cyklen, når turen går til skoven eller stranden.

 DN Vejle deltager gerne i et konstruktivt samarbejde med Vejle Kommune i forbindelse med det videre arbejde med realisering af mobilitetsplanen.

 

Med venlig hilsen

Uffe Rømer

Formand DN - Vejle