Oktober 2015

Grejs Ådal, en sidedal til Vejle Ådal


Vejle Fjord og Vejle Ådal med sidedale er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands østkyst.


Dette var grundlaget for, at området i 2009 blev en del af Danmarks naturkanon. I 2013 besluttede Vejle Byråd at starte arbejdet med en erhvervs- og udviklingsstrategi for området. I første omgang blev landbrug, skovbrug og dambrug inddraget i arbejdet, men senere blev også repræsentanter for natur & friluftsliv, landdistrikter, kulturhistorie og turisme involveret. Målet i strategien med henblik på natur, vandmiljø og formidling er at bevare og tydeliggøre det smukke landskab, der fortæller historien fra tunneldalens dannelse under istiden til vore dages klimaudfordringer, samt udvikle større sammenhængende naturområder fra fjord til hede og herunder sikre en større biologisk mangfoldighed. Der skal sikres et renere vandmiljø, fri faunapassage i  åsystemerne, og der skal skabes mulighed for lokale oversvømmelser. Formidlingstiltagene skal videreudvikles, og der skal sættes yderligere fokus på de naturmæssige kvaliteter, der findes i Vejle Ådal og langs Vejle Fjord.


Arbejdet med erhvervs- og udviklingsstrategien  har hidtil været præget af et tillidsfuldt samarbejde mellem erhvervene, lodsejerne, de øvrige interessenter og kommunen.  Siden lov om nationalparker blev vedtaget i 2007, har det flere gange været nævnt, at landskabet i og omkring Vejle Ådal er så enestående med hensyn til natur, geologi og kulturhistorie, at dette område burde indgå i en fremtidig nationalpark. Såfremt det gode samarbejde mellem alle interessenterne fortsætter, og der samtidig er lodsejeropbakning, vil Vejle Kommune arbejde videre med at afdække perspektiverne ved og muligheden for at etablere en nationalpark i området.


Undervejs i arbejdet med strategien er der dannet en ”formandsgruppe”, der repræsenterer en del af interessenterne.  Denne gruppe består af Jens Grøn –skovbruger, Jens Jørgen Erichsen – landbruger, Jørgen Jøker Trachsel – dambruger, Erik Jeppesen – formand LAG Vejle og Uffe Rømer – formand for DN Vejle.  Arbejdet i denne ”formandsgruppe” er kendetegnet ved åbenhed og gensidig tillid. Det skal bemærkes, at nationalparkloven ikke indeholder nye lovmæssige begrænsninger på erhverv eller aktiviteter indenfor området. Det er fortsat gældende miljølovgivning og planlov, der gælder i og udenfor nationalparker.


Vejle Kommune har nu sendt erhvervs- og udviklingsstrategien i offentlig høring indtil 13. november. I høringsperioden afholder kommunen fem debatture i Vejle Ådal og langs Vejle Fjord, hvor alle er velkomne til at deltage og komme med gode ideer og synspunkter. 
Vejle Kommune har oprettet en specifik hjemmeside, der på glimrende vis løbende informerer om projektet og herunder aktiviteter, www.vejleådalvejlefjord.dk og facebook.com/vejleaadal-vejlefjord .